AEMN - Alliance of European National Movements

Politična stranka na evropski ravni Zveza evropskih nacionalnih gibanj je bila ustanovljena 24. oktobra 2009 v Budimpešti na Madžarskem, pri čemer so sodelovale številne nacionalistične stranke in nacionalna gibanja iz različnih evropskih držav. Od takrat stranka svoje politične dejavnosti usmerja v zaščito in ohranjanje raznolikosti avtohtonih kultur, tradicij in jezikov v Evropi svobodnih, neodvisnih ter enakopravnih narodov v okviru konfederacije suverenih nacionalnih držav.
Slovenska nacionalna stranka je članica AEMN, kjer je g. Zmago Jelinčič Plemeniti tudi t.i. zakladnik.
 • Zavedanje skupne odgovornosti evropskim ljudstvom ter raznolikosti kultur in jezikov, ki jo predstavljajo.
 • Upoštevanje neodtujljivih vrednot krščanstva, naravnih zakonov, miru in svobode v Evropi.
 • Zavedanje številnih groženj tej neprecenljivi dediščini s strani močnih sil globalizacije.
 • Oblikovanje Evrope svobodnih, neodvisnih in enakovrednih narodov v okviru konfederacije suverenih nacionalnih držav, ki ne odloča o zadevah, o katerih primerno odločajo države same.
 • Zavračanje vsakega poskusa oblikovanja centralizirane evropske naddržave.
 • Spodbujanje svobode, dostojanstva in enakih pravic vseh državljanov ter nasprotovanje vsem oblikam totalitarizma.
 • Prvenstvo neposrednih glasov ljudi ali njihovih izvoljenih predstavnikov nad vsakršnim administrativnim ali birokratskim telesom.
 • Učinkovita zaščita Evrope pred novimi grožnjami, kot so terorizem ter verski, politični, gospodarski ali finančni imperializem.
 • Mirno in humano reševanje problemov priseljevanja z ukrepi, kot je mednarodno sodelovanje s ciljem razvoja in samozadostnosti držav tretjega sveta.
 • Močne politike v prid družin s ciljem razrešitve demografskega primanjkljaja v Evropi in spodbujanja tradicionalnih vrednot v celotni družbi.
 • Ohranjanje pestrosti Evrope, ki izhaja iz raznolikosti naših identitet, tradicij, jezikov in avtohtonih kultur.
 • Skupni boj evropskih narodov proti socialnemu dampingu in uničujočim vplivom globalizacije.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0143+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/top-stories/20130904TST18614/evropske-politi%C4%8Dne-stranke
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/20130906STO18828/za-kaj-se-zavzemajo-evropske-politi%C4%8Dne-stranke