Pisno poslansko vprašanje v zvezi z razvrednotenjem študijskih programov

Pisna poslanska pobuda v zvezi z objavo premoženjskega stanja določenih funkcionarjev
18. 02. 2021.
Zamolčani pisci zgodovine
23. 02. 2021.

Na trgu dela se pojavljajo težave, za katere po našem mnenju do sedaj
pristojno ministrstvo ni našlo ustreznega odgovora. Na visokošolskih zavodih
se izvajajo študijski programi. Velikokrat se zgodi, da študent po zaključku
študija na trgu ni konkurenčen, ker mu sam študijski program ne zagotovi
primernih znanj. Konkretno imam v mislih Fakulteto za računalništvo in
informatiko (Univerza v Ljubljani) in Fakulteto za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko (Univerza v Mariboru). Študent pridobi
strokovni naziv diplomiran inženir računalništva in informacijskih tehnologij,
vendar ne trgu ni konkurenčen. Osebo, ki ima npr. srednješolsko izobrazbo in
dela v IT podjetju, delodajalec pošlje na izpopolnjevanje k podjetjem, kot so
npr. Microsoft, IBM, SIEMENS, Samsung, HP, Apple in Oracle, kjer te
osebe pridobijo določene certifikate. S temi certifikati so na trgu v
neprimerno boljšem položaju kot pa študentje, ki imajo pridobljeno izobrazbo
po študijskih programih. Medsebojno si pri zaposlovanju niti približno ne
morejo konkurirati, ker pri delodajalcu v večini primerov šteje le pridobljeni
certifikat. S takšnim načinom se popolnoma razvrednoti šolski sistem in
delovanje zgoraj omenjenih fakultet. Ureditev tega področja bi moralo biti
nedvomno eden izmed temeljnih izzivov naslovnega ministrstva.
Do podobnih težav prihaja tudi na področju ekonomije, predvsem na področju
revizije. Gre za posredno privatizacijo visokošolskih zavodov, saj s takšnim
načinom delovanja izgubljajo svojo temeljno poslanstvo – izobraževanje.
Kakšen smisel delovanja še potem sploh imajo ti zavodi?
• Kaj bo naslovno ministrstvo storilo, da bodo študentje s pridobljeno
strokovno izobrazbo na trgu delovne sile konkurenčni z imetniki
certifikatov?
• Kako bo ministrstvo ustrezno prilagodilo študijske programe?
• Ali ima ministrstvo namen v sam izobraževalni sistem vključiti
gospodarske družbe, ki ponujajo pridobitev zahtevanih certifikatov?
• Kako se z omenjeno problematiko soočata dekana teh fakultet in
predstojniki kateder?
• Ali je v prihodnosti moč pričakovati podobne probleme tudi na
področjih medicine, prava, arhitekture, strojništva in ostalih področij?
Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja